Πληκτρολογήστε το κείμενό σας, στο πλαίσιο αριστερά. Αυτόματα θα πραγματοποιηθεί η μεταγραφή των ελληνικών χαρακτήρων σε λατινικούς σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743
(που είναι ταυτόσημο με το Διεθνές Πρότυπο ISO 843).
Ελληνικοί χαρακτήρες Κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 743